نما شگاه

توجه داشته باشید کاربرد کمربندهای آبیاری قطره قطعه ای
May 19, 2017

سرمایه گذاری آبیاری قطره ای بالاتر است، باید مزایای اقتصادی محصولات کشاورزی را در نظر بگیریم؛

سوختگی قطره ای، توجه به چسباندن فیلم پلاستیکی کمربند آبیاری قطره ای، ایجاد فیلم به عنوان کمترین امکان برای قطره کمربند آبیاری، فیلم پلاستیکی و کمربند آبیاری قطره بین فضای تولید نمی کند. جلوگیری از نور خورشید از تمرکز از طریق قطرات آب. قبل از کاشت، زمین باید برای کاهش فروپاشی و افسردگی زمین کاهش یابد. به منظور جلوگیری از مالچ علف های هرز مختلف، بخار آب موجب تشکیل آب در فیلم تحت اثر لنز، سوختگی با آبیاری قطره ای می شود. هنگام تخمگذار، کمربند آبیاری قطره ای می تواند دفن شود، بنابراین تمرکز نمی تواند سوزانده شود.تلفن: +86-22-63832001