نما شگاه

عملکرد دستگاه فیلتر برای تجهیزات آبیاری قطره ای
Oct 28, 2018

در زیر مقدمه ای کوتاه درباره عملکرد فیلتر تصفیه آب آبیاری قطره ای است.

1، عملیات، اطمینان از عملکرد طبیعی سیستم آبیاری قطره قطره؛

2، کیفیت، اطمینان از کیفیت آب آبیاری تجهیزات آبیاری قطره ای.

3، امید به زندگی، افزایش عمر مفید تجهیزات آبیاری قطره ای.

در بالا از معرفی عملکرد فیلتر آبیاری قطره قطره، من امیدوارم که شما برخی از درک، می خواهید بدانید دانش بیشتر می تواند به شرکت ما برای مشاوره می آیند.

Drip Irrigation Pipe (Flat Inner Inserted Emitter)1تلفن: +86-22-63832001