نما شگاه

ثقل س ستم آب ار قطره از س ستم آب ار قطره ا
May 19, 2017

ک س ستم آب ار قطره ا ، ساخت و بهره بردار و تعم ر و نگهدار هز نه ها بس ار بالا هستند؛ به خصوص منطقه آب ار کوچک است، اگر چه س ستم ها آب ار قطره ا تحت فشار م توان طراح و بهره بردار معمول از منطقه کوچک از زم ن، اما به دل ل کاهش در عملکرد نرمال تجه زات به منظور ذخ ره آب و هز نه س ستم گارد است با مساحت آب ار نم کاهش نسبت، باعث ا ن س ستم را به واحد سطح منطقه آب ار بزرگتر از سرما ه گذار دلهره آور تر است.

در دو، س ستم ها آب ار قطره ا ب ش از حد پ چ ده، حرفه ا تر است، درجه بالا از نوساز از کشور ما، گلخانه ا بزرگ مد ر ت م تواند به درجه بالا از تجه زات آب ار قطره ا گلخانه را، اما آن را ن ز تعداد کم از مق اس بزرگ گلخانه ا . برا اکثر حالت مد ر ت کشاورز خانگ ، پا ه م تواند در س ستم آب ار قطره ا استفاده م شود. بنابرا ن، به منظور کاهش هز نه و بهره بردار هز نه ها س ستم ها آب ار قطره ا ، روش آسان تر به دهقانان آب ار قطره ا پذ رفته م شود، آب ار قطره ا هدف کار، مصرف انرژ پا ن روند توسعه آب ار قطره ا ، پا ن به معنا مصرف انرژ است کاهش هز نه ها بهره بردار س ستم، ب شتر منجر به ارتقاء و قبول. از آنجا که کانال باز برا گرانش م تواند عرضه ن رو محرکه، ن رو س ستم خط لوله آب به دوره رانندگ همچن ن م توان د مسدود شود، از نظر دلا ل بالا، در سال 1985 آن را به جلو قرار داده شد ا ن ا ده از آب ار قطره ا خود گرانش، س ستم آب ار قطره ا در اسرائ ل EIN - تول د TAL در ا ن ا ده تحت ظهور الهام گرفته است. ام تر س ستم آب ار ک کانال طولان است، نوع دخمه پرپ چ و خم 0.2L / ساعت، و ام تر است به گروه & quot بسته؛ از 4mm و & quot ؛. رئ س کار از س ستم را م توان به 0.5M کاهش م ابد. س ستم معمول قطره آب ار قطره، کار طراح سر 10M، در مفهوم سنت و & quot؛ ام تر سر کار بالا است، درجه پر کردن س ستم ب شتر و & quot بود. تحت هدا ت س ستم آب ار برا اطم نان از درجه ا از کنواخت ، معمولا با 10M به عنوان رئ س حداقل افت فشار کار، به طور که س ستم تام ن آب هز نه ها بالا . در مقا سه با س ستم ها آب ار قطره ا معمول ، نرخ جر ان معادل م توان 10 برابر منطقه تحت شرا ط آب ار قطره ا معمول، که تا حد ز اد موجب صرفه جو در مصرف کود و آب منابع آب ار م شود. از آن است که ف لتر وزن مخصوص، بنابرا ن ه چ درخواست تجد د نظر خاص به منبع آب وجود دارد. ا ن چاه آب و، آب رودخانه، استخر اصل ، گودال، سطل پلاست ک ، سطل چرم سرب و منبع آب برا حل کود ش م ا چند عنصر در دسترس است. ا ن کار لازم ن ست به تک ه بر عمل ات انرژ ، س ستم ها فشار بدون تجه زات گران ق مت، م توان به هر جر ان مو رگ کنواخت ک سر لوله اصل حمل و نقل، معمولا حدود 2 3min را م توان به آب 40 متر در خارج از م دان در د گر حمل و نقل پا ان، تا حد ز اد مناسب برا استفاده خانگ معمول . س ستم آب ار قطره گرانش در آب ار گلخانه ا به طور گسترده ا استفاده م شود، به طور عمده در روش تول د است

در
ازتلفن: +86-22-63832001