نما شگاه

آب ار گلخانه تحت فصل درجه حرارت پا ن
May 19, 2017

در فصل کاشت گلخانه ا بهتر ن انتخاب از م وه ها و سبز جات در فصل درجه حرارت پا ن در فصل سرد، چگونه به آب ار مناسب و موثر در فصل دما پا ن از م وه ها و سبز جات در گلخانه، به طور مستق م به ک ف ت و عملکرد م وه و مرتبط کشاورزان سبز و # 39؛ مزا ا اقتصاد است.

در دما پا ن فصل گلخانه ا چه با د آب ار آفتاب از م وه ها و سبز جات را انتخاب کن د، پس از آب ار بهتر ن در هفته آفتاب است. با د آب ار مناسب در دما صبح را انتخاب کن د، آب آب ار با د در ک دوره مع ن از زمان را م توان ر خته ذخ ره م شود، و نزد ک به دما اتاق قبل از آب ار . ا ن است که نه تنها به درجه حرارت و تفاوت درجه حرارت کوچک، باز اب آسان دما ، آسان ن ست به سرمازدگ و محصولات سطر کامل، زمان خ س، رطوبت نسب برا کنترل هوا است. به طور کل ، درجه حرارت بالا در ظهر و ظهر نشده. در ا ن مرحله، آب ار به راحت م توان د عملکرد ف ز ولوژ ک ر شه گ اه است، که منجر به رشد و توسعه محصولات تحت تاث ر قرار نم . ا ن است که نه در هوا گرگ و م ش و آب ار روز برف ، پس از آن آسان به محصولات کشاورز خواهد رفت، در حال که به رطوبت مساعد ن ست، به منظور جلوگ ر از آب و هوا مرطوب، م وه ناش و ب مار ها گ اه . سبز گ اهان

در گلخانه به دل ل کمبود جد آب، خشک و مرده؛ آب ب ش از حد است، از نفوذپذ ر خاک کاهش افته، تنفس ر شه گ اه مسدود شده و کمبود اکس ژن، رطوبت خاک خواهد فرسا ش ب ش از حد از ر شه ها گ اه م شود، ساقه در بخش از ه Fahuang و حت مرگ. درجه حرارت پا ن فصل درجه حرارت پا ن آب ار گلخانه ا ، تهو ه گلخانه ا ، تبخ ر آب، رطوبت هوا را دشوار است به کاهش م دهد، بنابرا ن برا بهبود فرکانس آب ار ، کاهش م زان آب ار . هنگام که درجه حرارت کم است، مقدار آب با د کوچک، فاصله زمان طولان باشد. فصل درجه حرارت پا ن با د آب ار س ل ن ست، آسان به علت پوس دگ ر شه، موثر بر درآمد حاصل اقتصاد کشاورزان. آب ار م کرو آب با د برا آب ار سبز جات گلخانه ا در فصل درجه حرارت پا ن انتخاب شده است. آب ار م کرو نقش مهم در تنظ م مح ط ز ست در گلخانه ا ا فا م کند، و آب ار م کرو م تواند مقدار آب به طور موثر کنترل، و آن را ن ز به عملکرد بالا و با ثبات از محصولات مف د است.

در دما پا ن از الزامات آب ار گلخانه ا تر، توجه ب شتر به دوستان کشاورزان در آب ار ، برا اطم نان از رشد طب ع سبز جات گلخانه ا .

در
ازتلفن: +86-22-63832001