نما شگاه

موضوعات مورد نیاز در فیلتر کردن تجهیزات آبیاری قطره ای مورد نیاز است
Nov 05, 2018

در صورت استفاده از فیلتر ماسه، پس از فصل آبیاری، بازرسی جامع باید انجام شود. اگر کیک یا کثیفی بیشتر باشد، ماسه فیلتر باید کاملا تمیز شود و در صورت لزوم باید ماسه جدید اضافه شود. فیلتر نیز باید در زمان تمیز باشد. در فصل زمستان، آب در فیلتر بایستی تخلیه شود، در غیر این صورت تجهیزات در هنگام یخ بسته شدن یخ می شود.

فیلتر باید مطابق با جهت جریان نصب شود. هنگام استفاده از فیلترهای صفحه، پس از هر آبیاری باید پوشش فیلتر را برای فلاشینگ برداشته و قطعات آسیب دیده جایگزین شوند. در پایان فصل آبیاری، عناصر فیلتر باید در زمان برای تمیز کردن کامل برداشته شوند و اجزاء باید کاملا حفظ شوند.

Water Saving PE Inline Drip Irrigation Tapeتلفن: +86-22-63832001