نما شگاه

تفاوت ب ن کمربند قطره چکان و قطره ا لوله آب ار
May 19, 2017

در برخ از افراد با ضخامت د وار محاسبه، بلکه، آنها با د با عبور جر ان تقس م شده است. نا ت ف M گفت که او به ندرت تول د آب ار قطره ا ، لوله ها آب ار قطره ا است، ز را شوال ه ف M مستقل از فاصله قطره چکان و ا خروج ق مت متراکم تر بالاتر است؛ در حال که T-ف لم و رابرتز م گو ند او ا ن است که متخصص در تول د آب ار قطره ا ، سوراخ ف لتر قطره خود، جر ان با حفره خروج آب ک نوار ق مت است پ وسته ن ست، چرا که گران تر از خروج آب متراکم تر است.تلفن: +86-22-63832001