نما شگاه

از مزایای استفاده از کود آبیاری قطره ای چیست
May 19, 2017

1. قطره کودآبیاری یک نوع از روش لقاح دقیق است. این فقط می تواند میزان استفاده کود در تنها ریشه را افزایش دهد. در مقایسه با کودهای معمولی، مقدار کود را می توان از 30 تا 50 درصد را نجات داد.

2.، تعداد زیادی از پس انداز در کار کود، بیش از 90 درصد از پس انداز کود سنتی است. سرعت لقاح، جریب مساحت لقاح می توان در 1 روز کامل.

3.، کنترل انعطاف پذیر، راحت و دقیق از زمان و مقدار کود؛

4.، به طور قابل توجهی افزایش تولید و کیفیت، و افزایش توانایی از محصولات به مقاومت در برابر آب و هوای بد.

5.، خاک حاشیه می توان برای رشد محصولات کشاورزی، از قبیل زمین شنی، زمین های شیب دار کوهستانی، زمین خفیف شور، و غیره؛

6.، از آن مفید است برای جلوگیری از شسته شدن کود در آب های زیرزمینی و آلوده بدن آب.

7.، از آن مفید است برای تحقق بخشیدن به کشت استاندارد.

8.، به دلیل هماهنگی آب و کود، مصرف آب را می توان به طور قابل توجهی کاهش می یابد. به علاوه امکانات خود را آب آبیاری اثر صرفه جویی در آب صرفه جویی بیش از 50٪؛

9. کودآبیاری قطره می تواند از گسترش بیماری به خصوص با بیماریهای مرتبط با آب مانند پژمردگی فوزاریومی کاهش دهد. از آنجا که آبیاری قطره ای آبیاری گیاه است. هنگامی که آبیاری، نفوذ آب به خاک، زمین نسبتا خشک است، کاهش رطوبت بین ردیف درختان، بروز به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
تلفن: +86-22-63832001