نما شگاه

راه مشترک برا از طر ق س ستم ها آب ار قطره ا بارور چ ست؟
May 19, 2017

با توجه به ترت ب از س ستم آب ار قطره ا ، انواع روش ها لقاح م تواند به تصو ب رس د. روش معمول استفاده م شود گرانش لقاح خود تحت فشار، پمپ روش مکش، پمپ روش کود ده و روش لقاح مخزن با پس، روش لقاح ونچور ، روش لقاح متناسب، و غ ره. شاندونگ م ل ون آب صرفه جو آب ار فناور ، آموزش و بول ت ن ده د شما را به اتخاذ روش ها خاص از لقاح، به مشورت حرفه ا و ا به اطلاعات ب شتر مراجعه کن د.تلفن: +86-22-63832001