نما شگاه

چه توجه و ژه با د به پرداخت برا کودآب ار
May 19, 2017

در ک مشکل آب ار ب ش از حد است. بزرگتر ن نگران در مورد کود آب ار ب ش از آب ار است. بس ار از کاربران هم شه آب ار قطره آب کمتر احساس، قلب است اعتماد ن ست، و نتا ج گسترش زمان آب ار . ک از پ امد ها زمان آب ار گسترش اتلاف آب است، و از سو د گر شسته شدن مواد مغذ است که توسط خاک ز ر لا ه ر شه، که هدر کود جذب نم شود. به خصوص آبشو ن تروژن است. معمولا، آب ترک ب کود محلول شامل اوره و ن ترات ن تروژن، و ا ن دو منابع ن تروژن را م توان به آسان شسته. آب ار ب ش از حد اغلب علائم خال ن تروژن، برگ زرد، رشد گ اه را نشان م دهد. دو مشکل شستشو پس از لقاح است. به طور کل چکه آب، و سپس لوله به طور کامل با آب پس از آغاز لقاح پر شده است، در اصل، د گر کود بهتر است. پس از پا ان کود، در ادامه به چکه به مدت ن م ساعت از آب، باق مانده لوله کود ما ع تمام تخل ه م شود. بس ار از کاربران رها کردن چرب و دان & # 39؛ T لوله شستشو، و در نها ت رشد جلبک ها و م کروارگان سم در نوک ام تر، منجر به گرفتگ ام تر. دق ق آب زمان رها کردن را م توان با هدا ت سنج کنترل م شود.تلفن: +86-22-63832001