نام نوار آب ار محصولات: نوار آب ار قطر: قطر 16mm، 18mm از، سه 20mm نوع: د گر آب ار از & amp؛ محل آب ار مبدا: ت انج ن، چ ن (سرزم ن اصل ) نوع مواد: HDPE و مواد پلاست ک . طول: 1000/1500/2000 / 2500meter در هر رول ضخامت: 0.15، 0.2، 0.3، 0.4، 0.6mm از مشخصات فن : ...
Product description

در در نوار آب ار است
از

نام محصول: نوار آب ار < p="">

قطر: قطر 16mm، 18mm از، سه 20mm و nbsp؛

نوع: د گر آب ار از & amp؛ آب ار و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

در محل منبع: ت انج ن، چ ن (سرزم ن اصل ) و nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

در نوع مواد: HDPE و مواد پلاست ک .

در طول: 1000/1500/2000 / 2500meter در هر رول و nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و nbsp ؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

در ضخامت: 0.15، 0.2، 0.3، 0.4، 0.6mm از

مشخصات: قطر 500/530 / 560mm

در سرعت جر ان: 1.38 / 2.0 / 3.0L و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp ؛

و nbsp؛

از و ژگ ها است

1. تا به روز تکن ک به امدن نوار به طور کامل تلاطم و مقاومت به گرفتگ .

در 2. مواد و جو پ شرفته استفاده م شود برا جلوگ ر از مسدود شدن و سن.

3. طول عمر بالا صرفه جو در آب انعطاف پذ ر است

در 4. محصولات با ک ف ت بالا و ق مت مناسب.

5. & nbsp؛ در. از دست دادن آب سر کمتر در امتداد سفر از آب، طول گسترش د گر

در 6. & nbsp؛ در ا ن محصول م تواند به طور گسترده ا استفاده م شود؛ انواع مشخصات م تواند ن ازها مشتر ان مختلف را تام ن کند.

در 7. ا ن در دسترس است برا آب ار منطقه وس ع در همان زمان با حجم کم.

در
از

Hot Tags: حفاظت از استفاده HDPE / کشاورز / با ک ف ت بالا / هز نه کم / PE / agricutural / آب / گرم فروش / صاف نوار قطره ا ، چ ن، تام ن کننده، تول د کنندگان، کارخانه، عمده فروش ، ارزان، ق مت پا ن
محصولات مرتبط
پرس و جو

تلفن: +86-22-63832001