اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
طبقه بندی کمربندهای آبیاری قطره
May 19, 2017

آبیاری قطره ای نوعی روش دقیق آبیاری است، استفاده از سیستم خط لوله فشار پایین، آب به طور مستقیم به مزرعه منتقل می شود، و پس از نصب در قطره مویرگی، آبیاری قطره ای یا سوراخ، آب به طور مساوی قطره و به آرامی به محصول بریزید خاک ریشه، محصولات ریشه بیشتر توسعه یافته خاک اغلب حفظ رطوبت مناسب، آب، کود، گاز، گرما، فعالیت میکروبی خاک، همیشه در شرایط خوب است، ایجاد شرایط مطلوب برای عملکرد پایدار. کمربند آبیاری قطره ای به کمربند آبیاری قطره قطره ای، لوله آبیاری قطره ای سیلندر، کمربند آبیاری قطره ای لبه دار و نوار آبیاری قطره ای آبی تقسیم می شود.
تلفن: +86-22-63832001