اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
May 19, 2017

در: آب ار قطره لوله ها و قطره چکان تما ل به مسدود کردن و ن از به ک ف ت بالا آب، به طور که ف لتر با د نصب شده باشد.

در دو: آب ار قطره ا مح ط ز ست در زم نه تنظ م ن ست. ا ن مناسب است برا آب ار در طول دوره نه انجماد. در آب ار گ اهان، س ستم آب ار قطره ا را نم توان به کود اعمال

در سه: سرما ه گذار بالا در آب ار قطره ا با د منافع اقتصاد محصولات زراع در نظر؛

در چهار: قطره سوختگ کمربند ، توجه به تخمگذار از آب ار قطره ا ف لم کمربند فشردگ پلاست ک، ساخت ا ن ف لم به عنوان نزد ک که ممکن است به چکه کمربند آب ار ، ف لم ها پلاست ک و آب ار قطره ا کمربند ب ن فضا تول د نم کند. جلوگ ر از نور خورش د را از تمرکز از طر ق قطرات آب. قبل از کاشت، زم ن با د وارد شود به منظور کاهش فرونشست زم ن و رکودها. به منظور جلوگ ر از خاک سنگ د گر مالچ علف هرز، بخار آب باعث تشک ل آب در ا ن ف لم تحت اثر لنز، سوختگ با آب ار قطره ا . وقت تخمگذار، کمربند آب ار قطره ا م توان خاک سپرده شد، به طور که تمرکز را نم توان به آتش کش ده شد.

در
از

یک جفت: چه آبیاری قطره تجهیزات؟

بعدی: نه
تلفن: +86-22-63832001