اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
سه طرح حفاظت از آب های باستانی در چین اعلام شده از پروژه آبیاری جهانی موفق است
Nov 28, 2017

میراث مهندسی آبیاری و میراث فرهنگی جهان، میراث طبیعی، میراث کشاورزی به عنوان میراث جهانی شناخته می شود، کمیته بین المللی برای انتخاب از 2014 و پروژه میراث جهانی است. معیارهای انتخاب دقیق تر است، باید بیش از 100 سال از آبیاری و مهندسی زهکشی در طراحی مهندسی، ساخت و ساز، فن آوری و دیگر جنبه ها پیش از زمان خود، سازگار باشد. در حال حاضر، 10 Shaanxi، Zheng Guoqu و Dongfeng حوضه های سیچوان با موفقیت اعلام شده و 3 مورد از برنامه های موفقیت آمیز اعلام شده است. چین دارای 13 میراث پروژه آبیاری جهان است.
تلفن: +86-22-63832001